Privacyverklaring (AVG)

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een nieuwe Europese wetgeving. Hij is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar vanwege een implementatieperiode van twee jaar is deze wet pas van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

Privacyverklaring ‘Praktijk voor Natuurgeneeswijze”

Contactgegevens:

Website: www.natuurgeneeswijze.eu

E-mail: info@natuurgeneeswijze.eu

Praktijkadres: Boekelose Stoomblekerij 15, 7548 ED Boekelo

Telefoonnummer: 06-46736414

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk rondom de ondersteuning van cliënten.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad u als ouder(s) of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kind, om zo te voorkomen dat er gegevens over uw kind verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over uw kind, neem dan contact met mij op via e-mail, dan verwijder ik deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Doel en verwerking persoonsgegevens:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Om u telefonisch of via e-mail te kunnen benaderen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Om een dossier of verslag te kunnen vormen over u als cliënt

Computerprogramma’s of systemen:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook en email-verwerking

Met als doel de communicatie te laten verlopen tussen de cliënten en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover eenieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en email adressen zijn opgeslagen in Outlook.

 • Digitale factuur administratiesysteem/boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te verwerken.

Bewaartermijn:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Geslacht (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Geboortedatum (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Geboorteplaats (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Adresgegevens (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Telefoonnummer (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • E-mailadres (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Dossieropbouw (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier opnieuw geopend kan worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

Delen Gegevens:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze deelt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Praktijk voor Natuurgeneeswijze alleen persoonsgegevens aan derden met uw toestemming.

 1. Professionals/zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 2. Professionals/zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 3. Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 4. School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 5. Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

Cookies:
Praktijk voor Natuurgeneeswijze gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Natuurgeneeswijze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@natuurgeneeswijze.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor Natuurgeneeswijze wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging persoonsgegevens:

Praktijk voor Natuurgeneeswijze neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@natuurgeneeswijze.eu